О нама

Развојно Иновациони Систем

Развојно Иновациони Систем д.о.о. је основан 2016. године у Београду са идејом да пружи допринос у практичном и теоријском приступу смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, са амбицијом да буде поуздан партнер различитим субјектима од значаја у овој области. Оснивач је мр Милан Марковић.

Услуге израде
процена и планова

Развојно Иновациони Систем нуди свим заинтересованим субјектима услуге израде докумената: Процена ризика од катастрофа, План заштите и спасавања, План смањења ризика од катастрофа, Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Мобилни противпоплавни
систем - RIS MPPS 2020

Развојно Иновациони Систем поседује и опрему која може утицати на смањење ризика и брзи опоравак, па је стога Одлуком Владе РС одређен као субјекат од посебног значаја за заштиту и спасавање у Републици Србији. Производ RIS MPPS 2020 је мобилни противпоплавни систем који се састоји од туба изграђених од TPU материјала које се пуне водом.

Систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама

Развојно Иновациони Систем је власник ауторских права на софтверској апликацији СИУВС која омогућава једноставно ажурирање и прегледност свих података из Процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења ризика од катастрофа и Оперативног плана одбране од поплава, који су од значаја за ефикасно доношење одлука које се односе на смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама.

Обука кандидата за полагање
посебног стручног испита

Развојно Иновациони Систем је овлашћено правно лице за организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања. Стручна обука се организује за физичка лица као предуслов за полагање стручног испита пред комисијом МУП-а РС и добијање лиценце за процену ризика.

Наша фирма сарађује са великим бројем лиценцираних стручњака за наведене услуге, а поседује и сертификат о испуњености стандарда квалитета ISO 9001 који указује на придржавање менаџмента квалитетом у подручју: пружање услуге истраживања у области безбедности, процене ризика и израда планова заштите и спасавања. Такође, Развојно Иновациони Систем поседује и сертификат ISO/IEC 27001:2014 – Систем управљања безбедношћу информацијама приликом пружања услуга истраживања у области безбедности, израде процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања као и сертификат SRPS ISO 14001:2015 – Системи менаџмента животном средином приликом пружања услуга истраживања у области безбедности, израде процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања.