План смањења ризика од катастрофа

У складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члан 16, фирма Развојно Иновациони Систем д.о.о. се бави израдом Плана смањења ризика од катастрофа.

Планом смањења ризика од катастрофа утврђују се конкретне превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности које су надлежни државни органи и други субјекти, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и ублажавања њихових последица. Планови смањења ризика од катастрофа се израђују на основу предлога третмана процењених ризика у одговарајућој процени ризика од катастрофа.

План смањења ризика од катастрофа се израђује и доноси за територију Републике Србије (Национални план смањења ризика од катастрофа), аутономне покрајине (Покрајински план смањења ризика од катастрофа) и јединице локалне самоуправе (локални план смањења ризика од катастрофа).

Нивои израде

Република Србија

Национални План смањења
ризика од катастрофа

Аутономна покрајина

Покрајински план смањења
ризика од катастрофа

Јединица локалне самоуправе

Локални план смањења
ризика од катастрофа

Општи циљ израде Плана смањења ризика од катастрофа јесте да се на свеобухватан начин укључе сви субјекти система смањења ризика на датој територији, планирају и имплементирају мере, активности и финансијска средства који чине и утичу на отпорност од катастрофа којима је територија угрожена, те постане способна да адекватно реагује на катастрофу и да се брзо врати у стање које је претходило догађају, уз примену мера јачања отпорности на климатске промене.

Најчешћа питања и одговори:

Шта је План смањења ризика од катастрофа?

Планом смањења ризика од катастрофа утврђују се конкретне превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности које су надлежни државни органи и други субјекти, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и ублажавања њихових последица.

Којим законом је уређена ова област?

План смањења ризика од катастрофа израђује се на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018).

Ко је у обавези да поседује овај документ?

План смањења ризика од катастрофа се израђује и доноси за територију Републике Србије (Национални план смањења ризика од катастрофа), аутономне покрајине (Покрајински план смањења ризика од катастрофа) и јединице локалне самоуправе (локални план смањења ризика од катастрофа).

Колико је временско важење Плана смањења ризика од катастрофа?

Планови смањења ризика од катастрофа се доносе за период од три године.

Предвиђене казне

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/2018) прописује следеће казне из ове области.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу јединице локалне самоуправе и градске општине, ако:

  1. Не изради, односно донесе процену ризика од катастрофа, план смањења ризика од катастрофа, односно план заштите и спасавања (члан 28. став 1. тачка 7) и члан 29. став 1. тачка 2)).