Процена ризика од катастрофа

Процена ризика од катастрофа

Развојно Иновациони Систем д.о.о. поседује овлашћење за израду докумената Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања. У свом тиму има 7 запослених са лиценцом за израду наведених докумената.

Документом Процена ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавају степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.

Нивои израде: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредна друштва и друга правна лица у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, чл. 15 („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

Процес израде - Процена ризика од катастрофа

1. корак

Утврђивање ризика (идентификација ризика)

Утврђивање ризика (идентификација ризика) је процес проналажења, препознавања и описивања ризика. Ова фаза израде Процене се реализује тако што радна група врши опис сценарија за сваку опасност, за коју се радна група определила. Потом разматра све сценарије и дефинише које врсте ризика постоје, где се могу појавити, због чега се јављају и да ли могу да изазову последице по штићене вредности.

2. корак

Анализа
ризика

Анализа ризика се врши након идентификације ризика како би се одредиле вероватноћа и последице по штићене вредности, односно ниво ризика (матрице ризика).

3. корак

Вредновање ризика
(евалуација ризика)

Радна група врши вредновање ризика (евалуација ризика), упоређивањем резултата анализе ризика, тако да се добија јасна слика да ли је ризик прихватљив или ће се предузимати одређене мере како би се умањио.

4. корак

Поступање са ризиком
(третман ризика)

Поступање са ризиком (третман ризика) је процес који се спроводи да се модификује – редукује ризик. У том смислу се врши потребна анализа о предузимању мера за умањење или уклањање ризика који може угрозити или оставити одређене последице по штићене вредности, као и о потреби подизања капацитета за реаговање.

5. корак

Картографски приказ
свих ризика

За потребе Процене израђују се карте ризика за сваки појединачни сценарио, на којима се приказује добијени ниво ризика. Карте помажу свим учесницима укљученим у рад на Процени, олакшавају презентацију резултата матрица ризика и разумевање нивоа ризика, као и визуелизацију стања ризика, за потребе доношења адекватних одлука.

Најчешћа питања и одговори:

Шта је Процена ризика од катастрофа?

Процена ризика од катастрофа је документ којим се идентификују врста, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавају степен могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.

Којим законом је уређена ова област?

Процена ризика од катастрофа израђује се на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), у складу са Упутством о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Службени гласник РС“, бр. 80/2019).

Ко је у обавези да поседује овај документ?
  • Процена ризика од катастрофа, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), је обавезна за Републику Србију, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање (изузев савеза, клубова и удружења), привредна друштва, здравствене установе (изузев апотека), предшколске и школске установе и факултете, за све објекте у којима бораве деца, односно објекте у којима се одвија настава, установе социјалне заштите у којима бораве корисници, као и правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета.
  • Привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја, израђују Процену ризика и за те организационе целине.
  • Процену ризика израђују и доносе и правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета.
  • Привредна друштва и друга правна лица која нису обухваћена ст. 2-4. овог члана 15 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, израђују своју процену ризика од катастрофа на основу препоруке штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе засноване на процени ризика од катастрофа јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе.
Ко је овлашћен да израђује ову врсту докумената?

Процену ризика од катастрофа израђују правна лица која имају овлашћење за израду процене ризика, као и запослене у сталном радном односу која поседују лиценцу за израду процене ризика од катастрофа.

Колико је временско важење Процене ризика од катастрофа?

Законом је предвиђено ажурирање процене ризика до катастрофа у складу са новим околностима и потребама, а потпуно нов документ се израђује на три године.

Предвиђене казне

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/2018) је предвиђено новчано кажњавање у износу од 100.000 до 1.000.000 динара за прекршај правног лица уколико:

  1. Не изради, донесе, односно ажурира процену ризика од катастрофа (члан 15);
  2. Израђује процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања, а нема овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (члан 19. став 1);
  3. Не достави податке неопходне за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања (члан 30. став 3).

Новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу јединице локалне самоуправе и градске општине, ако:

  1. Не изради, односно донесе процену ризика од катастрофа, план смањења ризика од катастрофа, односно план заштите и спасавања (члан 28. став 1. тачка 7) и члан 29. став 1. тачка 2)).