План заштите и спасавања

Развојно Иновациони Систем д.о.о. поседује овлашћење за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања и у свом тиму има 7 запослених са лиценцом за израду наведених докумената.

Планом заштите и спасавања се планирају мере и активности за спречавање и умањење последица катастрофа, снаге и средства субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, њихово организовано и координирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот.

Израђује се на основу процене ризика од катастрофа и усваја најкасније 90 дана након усвајања процене ризика, а редовно се усклађује са изменама процене ризика. План заштите и спасавања су дужни да израде и донесу сви субјекти који имају обавезу израде процене ризика од катастрофа.

Обавезно садржи следеће целине:

  • Рано упозоравање и приправност (спремност);
  • Мобилизација и активирање;
  • Заштита и спасавање по врстама опасности;
  • Мере цивилне заштите;
  • Употреба снага и субјеката заштите и спасавања.

Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања се периодично ажурирају у складу са потребама и новим околностима, у целини се поново израђују и доносе на сваке три године, а уколико су се околности у значајној мери промениле и раније, односно уколико се појавио нови ризик или се постојећи ризик повећао или смањио.

Најчешћа питања и одговори:

Шта је План заштите и спасавања?

План заштите и спасавања је документ којим се планирају мере и активности за спречавање и умањење последица катастрофа, снага и средстава субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, њихово организовано и координирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за живот. Субјекти који имају обавезу израде процене ризика од катастрофа дужни су да израде и план заштите и спасавања.

Којим законом је уређена ова област?

Процена ризика од катастрофа израђује се на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), у складу са Упутством о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Службени гласник РС“, бр. 80/2019).

Ко је у обавези да поседује овај документ?

План заштите и спасавања су дужни да израде и донесу сви субјекти који имају обавезу израде процене ризика од катастрофа. План заштите и спасавања израђује се на основу процене ризика од катастрофа и усваја најкасније 90 дана након усвајања процене ризика, а редовно се усклађује са изменама процене ризика. 

Ко је овлашћен да израђује ову врсту докумената?

План заштите и спасавања израђују правна лица која имају овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, као и запослене у сталном радном односу која поседују лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.

Колико је временско важење Плана заштите и спасавања?

План заштите и спасавања се периодично ажурира у складу са потребама и новим околностима, у целини се поново израђује и доноси сваке треће године, а уколико су се околности у значајној мери промениле и раније у складу са проценом ризика од катастрофа.

Предвиђене казне

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/2018) прописује следеће казне из ове области.

Новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

  1. Не изради, донесе, односно ажурира план заштите и спасавања (члан 17. став 7);
  2. Израђује процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања а нема овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (члан 19. став 1);

Новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу јединице локалне самоуправе и градске општине, ако:

  1. Не изради, односно донесе процену ризика од катастрофа, план смањења ризика од катастрофа, односно план заштите и спасавања (члан 28. став 1. тачка 7) и члан 29. став 1. тачка 2)).