Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања

Развојно Иновациони Систем д.о.о. нуди услугу израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. Поседује лиценцу за вршење послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања, која је издата од стране Министарства унутрашњих послова.

Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања представља примарни и полазни документ у изградњи система безбедности сваког пословног и друштвеног система. Циљ израде Акта о процени ризика јесте сагледавање свих потенцијалних претњи по људе, имовину и процесе пословања, идентификација и вредновање ризика, предлагање конкретних мера и процедура за смањење и неутралисање ризика и планирање реализације мера и оцена ефективности спроведених мера. Квалитетно израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања гарантује високе резултате у изградњи система безбедности Ваше компаније и успешно остваривање пословних циљева на дугорочном нивоу. Акт нуди решења којима се у сваком смислу, а највише у економском, повећава ниво пословања предузећа, смањивањем могућности за потенцијалне материјалне и људске губитке. Свака организација добија вишеструко вредан документ који уједно чини и полазну основу за изградњу система управљања безбедношћу пословања.

Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања је законска обавеза сваког субјекта у јавном и приватном сектору, дефинисана Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) и члану 3 Уредбе о ближим критеријумима за одређивање обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите („Службени гласник РС”, бр. 98/2016), који користе било који вид физичке или техничке заштите, односно услуге обезбеђења од стране трећих лица или има властите ресурсе за обезбеђење лица и имовине у функцији безбедности пословања. У складу са Законом о приватном обезбеђењу дефинисана је обавеза привредних друштава да реализују процену ризика као базични документ који претходи даљим радњама као што су планирање обезбеђења са планом техничке заштите, пројектовање, извођење, надзор, сервисирање и одржавања опреме за техничку заштиту. Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања обавезна је и за банке и друге финансијске организације. Уредбом о минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама („Службени гласник РС“, бр 98/2016) каже се да се техничка заштита спроводи на основу Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања који се ажурира периодично у складу са променом унутрашњих и спољних услова којима се мења ниво ризика, најмање једном у три године.

Најчешћа питања и одговори:

Који закон регулише ову област?

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) прописао је као обавезу израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за све субјекте у јавном и приватном сектору, која се израђује на начин прописан српским стандардом SRPS A.L2.003:2017 Безбедност и отпорност друштва - Процена ризика.

Ко је у обавези да поседује овај документ?

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) је предвидео да процену ризика у заштити лица, имовине и пословања морају имати обавезно обезбеђени објекти у које спадају:

 1. објекти енергетике, саобраћаја, водопривреде, индустрије, заштите животне средине и други објекти;
 2. објекти који су законом, посебним прописом или одлуком надлежног органа одређени као посебни објекти за одбрану земље;
 3. објекти који су законом, посебним прописом или одлуком надлежног органа одређени као објекти од стратешког или посебног значаја за Републику Србију и њене грађане;
 4. објекти органа града-јединице локалне самоуправе;
 5. затворени објекти, дворане, хале и други објекти намењени за окупљање грађана капацитета смештаја 5.000 грађана и више;
 6. отворени објекти, стадиони и други објекти намењени за окупљање грађана капацитета смештаја 20.000 грађана и више;
 7. тржни центри отвореног и затвореног типа површине 10.000 m2 и више;
 8. објекти саобраћајне инфраструктуре (аутобуске и железничке станице) за град више од 50.000 становника;
 9. простор на коме се налазе објекти из претходних чланова и чине њихов саставни део, као и пратећи објекти који су у функцији њихових објеката.
Предвиђене казне

На основу Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018), новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за прекршај правно лице за приватно обезбеђење ако:

 1. Изврши планирање система техничке заштите без процене ризика, када је она по закону обавезна (члан 34).

На основу Уредбе о ближим критеријумима за одређивање обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите („Службени гласник РС”, бр. 98/2016), правно лице коме припадају обезбеђени објекти ће се казнити новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара уколико:

 1. Не поседује акт о процени ризика;
 2. Не изврши периодично ажурирање акта о процени ризика.